You are here
Home > Fotografías > Asia > China > Shangri-la, China > China, Shangri-la

China, Shangri-la

China, Asia, Shangri-la, Yunnan, Zhongdian, Naxi, Lisu, Yi, Dukezong, Ganden Sumtseling monastery, Potala, Himalaya, Lago Napa, Guishan Park

Top