You are here

China, Yunnan, Lijiang

Asia, China, Yunnan, Lijiang, Baixha, Shûhe, Etnia naxi, Estanque del Dragón Negro, Templo Liuli, Palacio de Dabaoji

Top